News

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ОТПРАВЕНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА 2 588 741 БРОЯ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

  На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13/2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, „Алфа Финанс Холдинг” АД, в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение по чл. 149 ал.2, т.1, във връзка с чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, за закупуване на всички акции на останалите акционери на „Соларпро Холдинг” АД, уведомява относно следните резултати от търговото предлагане:

  В срока за приемане на Търговото предложение – от 06.01.2018 г. до 02.02.2018 г., предложението е прието от трийсет и двама акционери на „Соларпро Холдинг” АД, притежаващи общо 1 448 597 (един милион четиристотин четиридесет и осем хиляди петстотин деветдесет и седем) броя акции.

  След приключване на Търговото предложение, търговият предложител „Алфа Финанс Холдинг” АД притежава общо 45 623 317 (четиридесет и пет милиона шестстотин двайсет и три хиляди триста и седемнайсет) броя акции, представляващи 97,56% от капитала на „Соларпро Холдинг” АД.

  Съгласно разпоредбата на чл. 157а от ЗППЦК, „Алфа Финанс Холдинг” АД има правото в срок до 3 май 2018 г. да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери на „Соларпро Холдинг” АД въз основа на отделно предложение за изкупуване, което подлежи на одобрение от Комисията за финансов надзор.

  Цената, по която търговият предложител „Алфа Финанс Холдинг” АД има право да изкупи акциите на останалите акционери на „Соларпро Холдинг” АД е най-малко равна на 0,78 лева – което представлява цената, предложена по търговото предложение, с което е достигнат прага от 97,56 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите.

  Акционерите на „Соларпро Холдинг” АД имат правото в срок до 3 май 2018 г. да поискат от търговия предложител „„Алфа Финанс Холдинг” АД да изкупи акциите им на цена най-малко равна на 0,78 лева (цената, предложена по търговото предложение, с което е достигнат прага от 97,56 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг” АД). В срок от 30 дни от получаване на искането, по реда и условията на чл. 157б от ЗППЦК „Алфа Финанс Холдинг” АД е длъжно да изкупи акциите. Искането за изкупуване на акциите трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции.