Новини

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД И СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

  „Алфа Финанс Холдинг“ АД, съобщава, че с решение по Протокол №2 от 04 Януари 2018 г., Комисията за финансов надзор не налага окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Алфа Финанс Холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс“ ЕАД на 2 588 741 броя акции от капитала на „Соларпро Холдинг“ АД, на цена 0,78 лв. на акция.

  Информация относно търговия предложител: Търговият предложител „Алфа Финанс Холдинг” АД, с ЕИК 130110044, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител” №14, ет. 7, тел.: +359 2 489 3762, факс.: няма, електронен адрес (e-mail) [email protected]; електронна страница в интернет (web-site) www.alfafinance.bg; предмет на дейност: Предметът на дейност на „Алфа Финанс Холдинг” АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, вътрешно и външнотърговска дейност, производствена дейност и услуги, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за които не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен или друг орган.

  „Алфа Финанс Холдинг” АД първоначално е регистрирано с решение на Софийски градски съд от 22.10.1999 г. по ф.д. №13205/1999 г. От датата на учредяване на търговия предложител „Алфа Финанс Холдинг” АД до момента не са извършвани промени в наименованието на фирмата.

  „Алфа Финанс Холдинг” АД е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 18 април 2008 г. с ЕИК: 130110044.

  Предлагана цена за акция, издадена от дружеството-обект на търгово предложение: „Алфа Финанс Холдинг” АД предлага на останалите акционери в „Соларпро Холдинг” АД да закупи техните акции в дружеството на цена от 0,78 лв. за една акция. Съгласно изискването на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от най – високата стойност измежду:

  справедливата цена на акцията, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи съгласно наредбата по чл.150, ал.6 ЗППЦК;
  средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението;
  най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по–високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.

  Брой на акциите с право на глас, които търговият предложител не притежава и иска да придобие: „Алфа Финанс Холдинг” АД не притежава пряко или непряко 2 588 741 броя акции от капитала на „Соларпро Холдинг” АД и в качеството си на Търгов предложител заявява, че отправя настоящето Търгово предложение с цел придобиване на 2 588 741 броя акции (5,536% от капитала на дружеството), с присвоен ISIN код BG1100003109. Акциите, обект на настоящето Търгово предложение са от един клас, обикновени, безналични, поименни. Всяка една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната им стойност.

  Срок за приемане на търговото предложение:

  Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на Търговото предложение в специализираната финансова страница Екстри Нюз.

  Условия на финансиране на придобиването на акциите, включително дали предложителят ще ползва собствени или заемни средства: Придобиването на акциите обект на Търговото предложение от страна на Търговият предложител „Алфа Финанс Холдинг” АД ще се финансира със собствени средства. Като доказателство за това е представено банково удостоверение от „УниКредит Булбанк” АД, доказващо наличието, по сметката на „Алфа Финанс Холдинг” АД, на средства, достатъчни за закупуване на акциите на останалите акционери на “Соларпро Холдинг” АД.

  Информация за бъдещите намерения на търговия предложител „Алфа Финанс Холдинг“ АД:

  Към датата на регистриране на търговото предложение и коригираното търгово предложение търговият предложител „Алфа Финанс Холдинг” АД не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на дружеството – обект на търговото предложение, нито на дружеството – търгов предложител „Алфа Финанс Холдинг” АД и не възнамерява да прехвърля контрола върху „Соларпро Холдинг” АД на трети лица. Към момента на регистрация на Търговото предложение търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на „Соларпро Холдинг” АД и на „Алфа Финанс Холдинг” АД в срок от три години от сключването на сделката.

  Намеренията на търговия предложител за следващия петгодишен период, са да не се преустановява основната дейност или финансовата стратегия на дружеството – обект на търгово предложение, както и тези на търговия предложител - „Алфа Финанс Холдинг” АД. Основната цел на предложителя ще бъде запазване и разширяване на приходите от продажби на Дружеството, минимизиране на негативните ефекти предизвикани от финансовата криза и постепенното разширяване на пазарното присъствие на дружеството. За следващия петгодишен период „Алфа Финанс Холдинг” АД ще продължи да осъществява стратегията си за гъвкаво управление и преструктуриране на дружествата от управлявания портфейл с цел оптимизиране на дейността им и подобряване на финансовите резултати.

  Търговият предложител предвижда през следващите 5 години Дружеството – обект на търговото предложение да продължи да се развива в основното направление, в което извършва дейността си до момента – фотоволтаична енергетика и други възобновяеми енергийни източници.

  Към датата на регистриране на търгово предложение и коригираното търгово предложение търговият предложител не възнамерява да извършва промени в Съвета на директорите на „Соларпро Холдинг” АД. Не се предвижда намаляване на броя на служителите на дружеството, промяна в размера на трудовите възнаграждения, нито съществени промени в условията по трудовите договори.

  По отношение на политиката за разпределяне на дивиденти, приемането на всяко бъдещо решение за разпределяне на реализирана печалба от дружеството - обект на търгово предложение и от дружеството – търгов предложител, което е от компетентността на общото събрание на акционерите, ще бъде съобразявано с постигнатите резултати от дейността, финансовото състояние и необходимия оборотен капитал и преценката на други съществени фактори за дейността на всяко от дружествата.

  Към датата на регистриране на търговото предложение и внасяне на коригираното търгово предложение търговият предложител не очаква то да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на дружеството обект на търговото предложение и дружеството на търговия предложител, и не предвижда смяна на мястото на дейност на двете дружества.

  Резюме на обосновката на предлаганата цена:

  Цената, предложена от търговия предложител е в размер на 0,78 лв.

  Стойност на акциите, изчислена съгласно всеки метод и теглото на всеки метод при определяне на справедливата цена на акция:

  Използвани методи за оценка на акциите на „Соларпро Холдинг” АД

  Метод

  Цена за акция

  Тегло

  ДНПП-FCFF

  0,39 лв.

  50%

  Нетна стойност на активите

  1,18 лв.

  50%

  Стойност на една акция, определена съгласно различните оценъчни методи

  0,78 лв.

  100%

  Ликвидационна стойност

  0,78

   

   

  Ликвидационната стойност е изчислена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 41, и е равна на справедливата цена, изчислена съгласно чл. 5 от Наредба № 41.

  Акциите на „Соларпро Холдинг” АД, се търгуват на сегмент акции Standard на основния пазар, организиран от „Българска фондова борса – София” АД. За периода от последните 6 месеца, предхождащи датата на обосновката на търговото предложение (от 18 април 2017 г. до 18 октомври 2017 г.) са изтъргувани 11 953 966 акции на дружеството на обща стойност 4 033 245,29 лева. При изчислението на средната претеглена цена на акциите на „Соларпро Холдинг” АД за предходния 6-месечен период, са отчетени всички сделки с акциите на Дружеството.

  Данни за търговията с акциите на „Соларпро Холдинг” АД

  Средно-претеглена пазарна цена на акциите – лв.*

  0,337

  Брой изтъргувани акции

  11 953 966

  Цена на затваряне към последния ден, в който са сключени сделки през периода – лв.**

  0,365

  Средно претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на Предложението – лв.**

  0,337

  Най-високата цена за една акция, заплатена от търговия предложител, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението

  0,365

  Източник: БФБ - София

  Методът на пазарните множители на дружества аналози е неприложим за „Соларпро Холдинг” АД поради невъзможност да бъдат определени дружества, които да осигуряват достатъчно добра база за сравнение спрямо инвестиционните и рискови характеристики на оценяваното дружество.

  Дата на обосновката и срок на валидност: Обосновката е извършена към 19 Октомври 2017 г. и е със срок на валидност до крайния срок за приемане на търговото предложение.